1. Aktivnost

1) Razvoj neformalnog edukativnog programa i popratnih alata za jačanje učeničkih poduzetničkih i građanskih kompetencija

1.1.

Provedba preliminarnog istraživanja za potrebu izrade koncepta i sadržaja neformalnog edukativnog programa „Eko-društveno učeničko poduzetništvo i inovacije“, koje se sastoji od: kabinetskog istraživanja nastavnih sadržaja i postojećih izvannastavnih aktivnosti u definiranim školama, analize stanja postojećeg socio-ekonomskog i institucionalnog okruženja predmetnog prostora, anketnog/online istraživanje preferencija, potreba i mogućnosti o provođenju neformalnih programa izvannastavnih aktivnosti među nastavnim osobljem, mapiranja i analize dionika lokalnog razvoja, obrade podataka i interpretacije rezultata, izrade istraživačkog izvješća sa smjernicama i preporukama za izradu sadržaja izvannastavnog programa, uvažavajući dobivene nalaze u istraživačkom procesu. Istraživanje će obuhvatiti poseban dio o norveškim modelima učeničkog poduzetništva i integriranih tema aktivnog građanstva, te dio namijenjen radu s učenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama (naglasak na darovite i potencijalno darovite).

1.2.

Izrada koncepta i sadržaja neformalnog edukativnog programa „Eko-društveno učeničko poduzetništvo i inovacije“ za provođenje kroz izvannastavne aktivnosti za tri odgojno-obrazovna ciklusa OŠ definirana Odlukom o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu poduzetništvo za osnovne i srednje škole u RH. Podrazumijeva razradu sadržaja programa prema minimalno elementima: (i) Naziv programa, (ii) Opći i specifični ciljevi, (iii) Način(i) i metodologija realizacije , (iv) Popis i razrada aktivnosti, (v) Popis potrebnih materijala, pomagala i opreme, (vi) Vrednovanje programa, (vii) Hodogram aktivnosti, (viii) Prilagođenost programa i uključivanje učenika s posebno odgojno-obrazovnim potrebama (naglasak na darovite i potencijalno darovite), (ix) Diseminacija rezultata, (x) Prilagođenost programa trima OOC OŠ, (xi) Mogućnosti uključivanja lokalnih razvojnih dionika.

1.3.

Izrada alata za razvoj i jačanje poduzetničkih i građanskih kompetencija obuhvaća: (i) Edukativno-radni materijal „Eko-društvena početnica“ obuhvaća razvoj sadržaja, grafički dizajn i tiskanje edukativnog (priručnik) i radnog materijala (vježbenica) za OOD i učenike OŠ. Priručnik će sadržavati osnovne informacije o temama (eko-društveno) i učeničko poduzetništvo, učeničke zadruge, projektni i timski rad, osobno i društveno vodstvo, eko-društveni projekti i organizacije, te će biti namijenjen OOD OŠ kao stručna i metodička pomoć u budućim uspostavama i realizacijama eko-društvenih učeničkih poduhvata, dok će vježbenica (radni materijali) popratno slijediti priručnik i biti namijenjena učenicima, čijim će se ispunjavanjem realizirati određena projektna ideja i/ili riješiti problem u lokalnoj zajednici. (ii) Edukativno-radni materijal „Platno poslovnog modela učeničkog poduzetništva“ obuhvaća razvoj sadržaja i dizajn dokumenta u digitalnom formatu, namijenjenog radu OOD-a s učenicima na temama učeničkog eko-društvenog poduzetništva. Sadržavati će definirane elemente za razvoj poslovnog plana učeničkog eko-društvenog poduzetništva te detaljne upute za njihovo popunjavanje, čijim će se ispunjavanjem razviti određena projektna ideja.

1.4.

Nabava kompleta opreme za potrebe održavanja treninga koja će biti smještena u OŠ Ante Anđelinović u Sućurju (prijenosna računala, interaktivna ploča) ili kod CEDRA Split/CI SDŽ (prijenosna računala, slušalice i projektor).

Ishodi aktivnosti su: